Услуги

УСЛУГИ

Посредување во промет со недвижен имот

Работиме со сите видови на недвижности: земјиште, станбени објекти и деловни објекти, локации за градба, фокусирани на територијата на Скопје, но и пошироко. Ви нудиме:

 • Посредување при издавање на недвижности под закуп
 • Посредувње при изнајмување на недвижности под закуп
 • менаџмет - управување на закуп (редовна исплата на закупнини и режиски трошоци, одржување и поправка на штети, редовни изештаи за состојба на недвижноста)
 • Посредување при продажба на недвижности (проверка на исправност на документација, помош при комплетирање на документација за пренос)
 • Посредување при купување на недвижности (помош при пренос на сосптвеноста, помош при обезбедување на станбен кредит и комплетна поддршка во текот на постапката)
 • Консалтинг во областа на недвижности, совети за вложувања во недвижности и слично

Процени и вештачења

Дом Дизјан работи во областа на проценителство уште од 1995 година. Проценките ги изработуваме објективно, со користење со меѓународно признати методи со пазарен пристап, а во склад со Македонските прописи. Нашите процени се признаени и добро прифатени во повеќе Банки, Судови, Извршители Нотари и други институции.

Според Законот за Процена од 2010 година поседуваме:

 • Лиценца за вршење на работи за процени од областа на недвижен имот од 2012
 • Лиценца за вршење на работи за процени од областа на транспортни средства од 2014

за кои лиценци редовно посетуваме континуирани обуки за надградба и имаме професионално осугирување

Според постарите закони работите во оваа област ги извршувавме врз онова на:

 • Лиценца од Агенцијата на РМ за трансоформација на општествениот капитал од 1998, добиени врз основа на Меѓународно признат сертификат за обука од Кралскиот Земјоделски Колеџ од Сајренсетер, Велика Британија
 • Судско Овластување за процена на недвижности од 1998

Врз основа на долгогодишната пракса и стручна работа во градежништвото и архитектурата, Дом Дизајн преку лиценците на своите основачи и соработници изработува и вештачења од областа на архитектурата и градежништвото, а кои се однесуваат на спорови за:

 • физичка делба
 • некавалитет на изведени градежни работи
 • недовршување на градежни работи според договор
 • надоплаќање на градежни работи според договор
 • штети на градежни објекти настанти од временски непогоди или невнимание и слични спорови            

Проектирање, надзор и инженеринг

Проектирање

Изработуваме комплетна проектна документација од замисла до добивање на одобрение за градење. Нудиме комплетни проектантски услуги за секаков вид објекти. Нашите проекти са максимално прилагодени на барањата на инвеститорот и нудат одлична функционалност и комфор, едновремено со висока естетика и примена на совремни решенија во градбата.

Надзор

Вршиме надзор на изведба на градежни објекти. Надзорот го вршат високо квалитетни стручни лица со максимална посветеност,  на следење на динамиката на градбата, конторола на квалитет на изведените работи и контрола на градежните книги. Кога иневестирате во градба за заштита на Вашата инвестиција најважно е изберете квалитетен надзор кој доследно и стручно ќе ги штити Вашите интереси

Инженеринг (Од Ваша Идеа До Готова Реализација)


Избор на Локација - Голем избор на локации за градба. Пронаоѓање на локација во согласност на Вашите потреби по принципот, НАЈДОБРО ВЛОЖЕНИ СРЕДСТВА.

Документација – Цалосна поддршека во процесот на обезбедување на чиста сопственичка документација.

Проектирање - Изработка на комплетна проектна, изведбена документација следејки ги најновите трендови во архитектурата, се до добивање на Одобрение за градење

Подготовка за градба - Распишување на тендер. Анализа на добиените понуди. Избор на најдобра понуда и препорака до инвеститорот.

Градба - Организација на градба Следење и ажурирање на динамиката на градбата. Заштеда на финансиски средства.

Надзор – Надзор на грабата и изработка на Завршен надзорен извештај

Пост период – Изработка на проект на изведена состојба, администрирање на документите за градба до добивање на Имотен Лист.

референци (сликички)

од оваа област како поинтерсни рeaлизации издвојуваме:


Дом Дизајн.© Сите права задржани. 2024     Web Design by BNS