Целокупна услуга на едно место

Нудиме целокупна “УСЛУГА НА ЕДНО МЕСТО.” Отсега можете да се осигурате ВИЕ, да го осигурате Вашиот имот при изнајмување или купување, како и движните ствари (возила, мебел и сл.) > Лиценца за застапник во осигурувањето (Август, 2012 год.) > Уверение за положен стручен испит за застапник во осигурувањето (Август, 2012 год.)БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА.

 


Дом Дизајн.© Сите права задржани. 2024     Web Design by BNS